logomax

“Zarząd Fundacji Kierunkowskaz informuje, że w odpowiedzi na otwarty konkurs, którego przedmiotem był nabór podmiotów na wspólne przygotowanie i realizację projektu planowanego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (nabór II, ogłoszenie z dnia 30.05.2017)” wpłynęła oferta od Politechniki Białostockiej.

Niniejsza oferta spełniła wymogi formalne stawiane przez Fundację Kierunkowskaz, a na etapie oceny merytorycznej uzyskała maksymalną liczbę punktów (100 pkt.). W związku z powyższym Fundacja Kierunkowskaz informuje, że podejmuje działania zmierzające do zwarcia umowy partnerskiej z Politechniką Białostocką, z siedzibą przy ul. Wiejskiej 45A, 15-351 Białystok.”Ogłoszenie z dnia 21.08.2017 r. o otwartym naborze partnerów

Fundacja Kierunkowskaz, z siedzibą przy ul. Górczewskiej 224/179, 01-460 Warszawa, numer KRS 0000587399 ogłasza nabór podmiotów na wspólne przygotowanie i realizację projektu planowanego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (nabór II, ogłoszenie z dnia 30.05.2017). W otwartym naborze mogą brać udział podmioty wskazane w dokumentacji konkursowej, tj.:
 • organizacje pozarządowe
 • partnerstwa organizacji pozarządowych z JST
 • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku
 • instytucje publiczne z obszaru nauki
 • instytucje publiczne z obszaru edukacji
 • instytucje publiczne z obszaru kultury
 • szkoły wyższe
Nabór przeprowadzany jest w nawiązaniu do trybu w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.
Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera podlega publikacji na stronie internetowej Fundacji Kierunkowskaz.

I. Cel współpracy partnerskiej

Celem współpracy partnerskiej będzie przygotowanie i realizacja projektu w odpowiedzi na konkurs nr POPC.03.02.00-IP.01-00-002/17 ogłoszony dnia 30.05.2017 r. przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.2. Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej, którego przedmiotem jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020. Cel ten będzie realizowany w ramach III osi priorytetowej – Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, w tym poprzez działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. W ramach konkursu dofinansowanie mogą uzyskać projekty polegające na wsparciu rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania.
Współpraca zakłada udział Partnera w pracach koncepcyjnych związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu oraz w realizacji projektu. Efekt synergii zostanie osiągnięty dzięki zasobom ludzkim, organizacyjnym i technicznym wniesionym przez partnera.

II. Zakres tematyczny partnerstwa

W ramach Projektu planuje się realizację działań wskazanych w regulaminie konkursu nr POPC.03.02.00-IP.01-00-002/17 oraz pozostałych dokumentach opublikowanych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
Przedmiotowy projekt będzie realizowany w szczególności zgodnie w oparciu o:
 1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 2. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 3. Regulamin konkursu do naboru nr 03.02.00-IP.01-00-002/17.
 4. Ogłoszenie o naborze.

III. Wymagania wobec Partnera

W naborze mogą brać udział podmioty wskazane w dokumentacji konkursowej, które łącznie spełnią następujące warunki: 1) są podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku zgodnie z regulaminem konkursu nr POPC.03.02.00-IP.01-00-002/17; 2) nie są podmiotem, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.); 3) nie są podmiotem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769); 4) nie są podmiotem, o którym mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. j: Dz. U. z 2015 r. poz. 1212 ze zm.); 5) nie zalegają z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami; 6) nie są powiązane z Fundacją Kierunkowskaz w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.); 7) posiadają doświadczenie w zakresie realizacji projektów o podobnym charakterze; 8) posiadają odpowiednie zasoby rzeczowe oraz ludzkie niezbędne do realizacji zadań partnera Projektu.


IV. Obowiązki Partnera

 • Do obowiązków Partnera należeć będzie współtworzenie Projektu oraz realizacja m.in. następujących działań technicznych i merytorycznych w trakcie przygotowania i realizacji Projektu:

Lp. Zadanie
1. Przekazanie dokumentacji potwierdzającej spełnienie warunku „Przedmiotem badania jest czy wnioskodawca na dzień 30 maja 2016 r. prowadził działalność (decyduje data rejestracji) i do tego czasu realizował projekt lub projekty dotyczące rozwoju kompetencji cyfrowych obejmujące co najmniej naukę programowania skierowaną do nauczycieli szkół podstawowych lub uczniów szkół podstawowych, w którym przeszkolił co najmniej 50 osób”.
2. Przygotowanie zestawienia potencjału kadrowego niezbędnego do realizacji projektu, który pozostaje w dyspozycji partnera.
3. Przygotowanie zestawienia potencjału technicznego niezbędnego do realizacji projektu, który pozostaje w dyspozycji partnera.
4. Przygotowanie zestawienia doświadczenia w zakresie realizacji podobnych projektów.
5. Opracowanie propozycji programu (opisu sposobu prowadzenia) szkoleń zgodnego ze standardem wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu, który stanowi element dokumentacji konkursowej. Program i materiały dydaktyczne muszą uwzględniać rozwiązania optymalne w zakresie podnoszenia kompetencji określonych w standardzie wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu, skierowane do osób o różnym początkowym poziomie zaawansowania. W odniesieniu do szkolenia uczniów, programy, scenariusze i materiały dydaktyczne muszą uwzględniać fakt konieczności dedykowania szkoleń uczniom w różnym wieku (klasy 1-3 szkoły podstawowej) oraz czy przewidział sposób prowadzenia szkoleń dla uczniów o wysokim początkowym poziomie kompetencji oraz uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Ewentualne modyfikacje programu będą zadaniem Lidera Projektu.
6. Przygotowanie propozycji scenariuszy zajęć uwzględniających zarówno stacjonarne, indywidualne albo grupowe szkolenie nauczycieli jak i późniejsze szkolenie nauczycieli i uczniów w ramach 15 trwających po 2 godziny lekcyjne zajęć z wyszczególnieniem co najmniej roli nauczyciela i uczniów, celu ogólnego i celów szczegółowych poszczególnych zajęć, opisu zadań i sposobu ich realizacji. Weryfikacji podlega, czy scenariusze uwzględniają zagadnienia merytoryczne odpowiadające wymogom standardu wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu, w szczególności zaś czy dotyczą szczegółowego sposobu wykorzystywania wybranego języka programowania (np. wskazanie komend, treści kodu, kolejnych kroków podejmowanych w ramach danego zadania) i oprogramowania w ramach prowadzenia zajęć w zakresie nauki programowania. Ewentualne modyfikacje scenariuszy będą zadaniem Lidera Projektu.
7. Opis uwzględnienia w projekcie obowiązku zapewnienia otwartego dostępu do produktów projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest do publikacji materiałów przygotowywanych na potrzeby lub w ramach projektu w sposób otwarty, tj. dostępny na jednej z wolnych licencji, zapewniający możliwość dowolnego wykorzystywania materiałów w tym utworów, tworzenia i rozpowszechniania ich kopii w całości lub we fragmentach, wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych. Wnioskodawca wskazując licencję powinien krótko uzasadnić, że spełnia ona ww. wymogi. Przykładowe licencje dot. oprogramowania: GPL, BSD, MIT; dot. innych treści: CC-By-SA.
8. Szczegółowy opis sposobu uwzględnienia w projekcie Standardu wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu. Przeprowadzane szkolenia muszą uwzględniać co najmniej minimalny zakres merytoryczny wynikający z ww. dokumentu. Należy szczegółowo wskazać w podziale na etapy ww. w pkt. 4 a i b (oraz fakultatywnie c), przy wykorzystaniu jakich adekwatnych metod edukacyjnych oraz przy jakiej intensywności zajęć (dot. pkt. 4 a i c) osiągane będą poszczególne kompetencje określone w Standardzie. W opisie należy odnosić się również do załączonych przez wnioskodawcę scenariuszy zajęć. Scenariusze muszą spełniać wymogi określone w opisie kryterium „przygotowanie scenariuszy zajęć”. W zakresie zajęć określonych w pkt. 4 b) opis powinien uwzględniać przewidywaną rolę trenera i nauczyciela w okresie trwania zajęć z uczniami oraz wyjaśniać jak przyjęty przez wnioskodawcę sposób prowadzenia zajęć przyczyni się do nabycia przez nauczyciela kompetencji nauczania programowania.
9. Opis uwzględnienia w projekcie obowiązku zapewnienia dostępności działań dla osób niepełnosprawnych (w zakresie wynikającym z opisu kryterium o tej samej nazwie) oraz stosowania standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.0 na poziomie AA. Wnioskodawca powinien precyzyjnie wskazać, w jaki sposób i za pomocą jakich narzędzi zrealizuje ww. wymagania.
10. Opis przyjętych założeń sposobu przeprowadzenia jednych obligatoryjnych, związanych tematycznie z celem projektu zajęć dla uczniów szkół publicznych poza głównym miejscem ich prowadzenia (w instytucji z obszaru nauki lub edukacji lub kultury lub w szkole wyższej).
11. Zapewnienie przeprowadzenia jednych, związanych tematycznie z celem projektu zajęć dla uczniów 50% szkół publicznych zakwalifikowanych do projektu poza głównym miejscem ich prowadzenia (w instytucji z obszaru nauki lub edukacji lub kultury lub w szkole wyższej).
12. Przygotowanie, wdrożenie, prowadzenie i hosting portalu internetowego (zgodnego z wytycznymi WCAG 2.0). Zadanie partnera obejmuje obsługę techniczną, zapewnienie treści zapewni lider projektu.
13. Zapewnienie forum wymiany informacji i doświadczeń (forum internetowe na portalu z systemem identyfikacji i autentykacji użytkowników) w trakcie szkoleń oraz w okresie 6 miesięcy od ich zakończenia. Zadanie obejmuje techniczną implementację, prowadzenie i moderacja pozostaje po stronie Lidera
14. Zapewnienie osoby odpowiedzialnej za nadzór merytoryczny nad prowadzonymi szkoleniami, doradztwem, couchingiem.
15. Zapewnienie sali/sal na wizyty studyjne.
16. Zapewnienie osoby odpowiedzialnej za zarządzanie projektem ze strony Partnera (w zakresie zadań realizowanych przez Partnera)

2)Wsparcie przy rozliczaniu finansowym Projektu; 3) Udział w promocji Projektu; 4) Przekazywanie Fundacji Kierunkowskaz wszystkich informacji i dokumentów niezbędnych do obsługi Projektu w zakresie dotyczącym udziału Partnera w Projekcie, w tym w szczególności na potrzeby składania wniosków beneficjenta o płatność; 5) założenie odrębnego rachunku bankowego na potrzeby dokonywania płatności związanych z udziałem Partnera w Projekcie; 6) oznaczanie dokumentów księgowych dotyczących wydatków Partnera w Projekcie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020; 7) prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej Projektu w sposób przejrzysty zgodnie z zasadami określonymi dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. 8) Dokładne określenie ról Lidera Partnerstwa i Partnera w Projekcie nastąpi na etapie prac nad wspólnym wnioskiem aplikacyjnym oraz prac nad umową partnerską. 9) Fundacja Kierunkowskaz i Partner Projektu będą zobowiązani do zachowania trwałości rezultatów Projektu zgodnie z wymogami Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

V. Oferty składane przez potencjalnych Partnerów powinny:

1) być złożone w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu, na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, 2) być sporządzone w języku polskim, 3) zawierać dane zgłaszającego (pełna nazwa podmiotu, adres, telefon, e-mail), 4) wskazywać osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu oraz osobę uprawnioną do kontaktów w sprawie współpracy, 5) zawierać informację o doświadczeniu potencjalnego Partnera w zakresie realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze, 7) zawierać deklarację współpracy potencjalnego Partnera z Fundacją Kierunkowskaz w trakcie przygotowywania i realizacji Projektu.

VI. Kryteria wyboru oferty

1) Oferty złożone po terminie, bez wszystkich wymaganych elementów, przez nieuprawniony podmiot zostaną odrzucone ze względów formalnych. 2) Oferty nieprawidłowe pod względem formalnym, nie będą poddane weryfikacji merytorycznej. 3) Weryfikacja merytoryczna ofert zostanie dokonana z uwzględnieniem następujących kryteriów:
Kryteria oceny merytorycznej Punktacja
1.Doświadczenie partnera w realizacji podobnych projektów, tj. polegających na działaniach edukacyjnych i szkoleniowych w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych obejmujących co najmniej naukę programowania skierowaną do nauczycieli szkół podstawowych lub uczniów szkół podstawowych 0 – 50 pkt
2.Potencjał kadrowy niezbędny do współrealizacji projektu 0 – 40 pkt
3.Potencjał techniczny niezbędny do współrealizacji projektu 0 – 10 pkt
Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów: 100 W toku wyboru ofert Fundacja Kierunkowskaz może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenie dokumentów potwierdzających przekazane informacje. Brak odpowiedzi lub nieprzekazanie wymaganych dokumentów / informacji uzupełniających w ciągu 3 dni roboczych od wezwania będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
Jako Partner zostanie wybrany podmiot, który zdobył najwyższą liczbę punktów, zgodnie z Kryteriami oceny merytorycznej.

VII. Fundacja Kierunkowskaz zastrzega sobie w szczególności prawo do:

1) podpisania umowy partnerskiej z kandydatem na Partnera, którego zgłoszenie zostało najwyżej ocenione, 2) negocjacji warunków realizacji działań i ich zakresu z Partnerem, 3) unieważnienia niniejszego Naboru bez podawania przyczyny, 4) dokonywania zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze Partnera w trakcie trwania Naboru, 5) zakończenia Naboru bez wyłonienia Partnera, 6) unieważnienia wyników Naboru, w przypadku ogłoszenia przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa decyzji o unieważnieniu naboru

VIII. Zgłoszenia

1) Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w siedzibie Fundacji Kierunkowskaz osobiście lub przesyłką rejestrowaną (decyduje data wpływu), w terminie do dnia 10.09.2017 r. do godz. 17.00. Adres Fundacji Kierunkowskaz – ul. Górczewska 224/179 01-460 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Nabór POPC 3.2 ”.
2) Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane; liczy się data wpływu do siedziby Fundacji Kierunkowskaz. 3) Kandydat na Partnera może złożyć jedno zgłoszenie w ramach Naboru 4) Informacji na temat naboru partnerów udziela: Waldemar Grądzki pod numerem tel.: 603503430, e-mail: waldemar.gradzki@kierunkowskaz.pl 5) Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Fundacji Kierunkowskaz do dn.14.09.2017 r.

IX. Procedura odwoławcza

1) Podmiotom biorącym udział w Naborze partnerów przysługuje prawo odwołania się od decyzji wskazującej wybranego Partnera w terminie 3 dni od daty jej opublikowania na stronie Fundacji Kierunkowskaz. Po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane złożone odwołania. 2) Odwołanie należy złożyć pisemnie, w zamkniętej kopercie w siedzibie Fundacji Kierunkowskaz osobiście lub przesyłką rejestrowaną (decyduje data wpływu): „Odwołanie od decyzji dotyczącej wyboru Partnera – POPC 3.2”. 3) Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 5 dni roboczych od daty jego otrzymania. 4) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania przeprowadzone zostaną negocjacje z udziałem zainteresowanego podmiotu i podmiotu pierwotnie wybranego Fundację Kierunkowskaz. 5) Po zakończeniu negocjacji na stronie Fundacji Kierunkowskaz zostanie opublikowana ostateczna decyzja wskazująca wybranego Partnera.

X. Informacje końcowe

1) Udział Partnera w realizacji Projektu nie jest gwarantowany, będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania dla Projektu w ramach ogłoszonego konkursu. 2) Z partnerem, który uzyska największą liczbę punktów w trakcie oceny ofert zostaną podjęte negocjacje zmierzające do podpisania umowy partnerskiej zgodnej ze wzorem opracowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. 2) Fundacja Kierunkowskaz nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie partner/aplikant poniósł z tytułu zgłoszenia swojej kandydatury. W szczególności Fundacja Kierunkowskaz nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia/oferty.

XI. Wykaz załączników

Załącznik 1 – wzór oferty
Załącznik 2 – wzór umowy partnerskiej

Załącznik nr 1 – wzór oferty
OFERTA (wzór)
Data przygotowania:
Nazwa oferenta:
Adres / siedziba:
Nr telefonu:
Adres e-mail:
Strona www:
Dane osoby/osób uprawnionych do kontaktu (nie mniej niż imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu):
Dane osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta:

Odpowiadając na ogłoszenie przedstawiam poniższą ofertę:
 1. Oświadczamy, że dysponujemy doświadczeniem w realizacji podobnych projektów, tj. polegających na działaniach edukacyjnych i szkoleniowych w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych obejmujących co najmniej naukę programowania skierowaną do nauczycieli szkół podstawowych lub uczniów szkół podstawowych zgodnie z zestawieniem:

Krótki opis projektu Szacunkowa liczba uczestników Okres realizacji
1.
2.

 1. Oświadczamy, że dysponujemy potencjałem kadrowym niezbędnym do realizacji projektu zgodnie z zestawieniem:

Imię i nazwisko Opis wyksztalcenia / doświadczenia zawodowego
1.
2.


 1. Oświadczamy, że dysponujemy potencjałem technicznym niezbędnym do współrealizacji projektu, zgodnie z zestawieniem:

Nazwa składnika majątkowego Opis
1.
2.

 1. Oświadczam/y, że uważam/y się związaną/związanym niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
 2. Deklarujemy wolę podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu wspólnego przygotowania i realizacji z Fundacją Kierunkowskaz projektu planowanego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (nabór II, ogłoszenie z dnia 30.05.2017).
 3. Niniejszym oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) oraz zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. nie jesteśmy powiązani z Fundacją Fundusz Współpracy w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.). Partnerem nie może być również podmiot zalegający z należnościami publiczno-prawnymi.
 4. Niniejszym oświadczam/y, że nie zalegam/y z należnościami publiczno-prywatnymi.


…………….……………………………..
(data i podpis Oferenta)

Ogłoszenie konkursowe
Załączniki

KONTAKT

"Od­bi­cie piękna jak od­bi­cie światła ma w so­bie spe­cyficzny urok" JRR Tolkien